01907-264114

Text Size :    

Himachal Pradesh Forest Academy
हिमाचल प्रदेश वन अकादमी

Sundernagar, Mandi, Himachal Pradesh
Sports

Academic Achievements

18 Month Range Forest Officers Certificate Course

Sr. No. Name(Mr/Ms) Batch Year State
1. Suresh Kumar 1st 2012-14 J&K
2. Sparsh Kala 2nd 2014-16 Uttrakhand
3. Patil Priyanka Chandrakant 3rd 2016-18 Maharashtra
4. Shivangi Dimri 4th 2018-19 Uttrakhand
5. Lata Guru Bhat 5th 2019-21 Karnataka
6. Naga Santosh Anusha 6th 2021-23 Andhra Pradesh
7. Manisha Kukreti 7th 2021-23 UP

06 Month Forest Guard Induction Course

Sr. No. Name(Mr/Ms) Batch Year Circle/State
1. Jagroop Chand 1st 1993-94 Mandi
2. Dile Ram
Roshan Lal
2nd
2nd
1994-95
1994-95
Mandi
Mandi
3. Amir Chand 3rd 1994-95 Kullu
4. Braham Dutt 4th 1994-95 Bilaspur
5. Bhawan Chand 5th 1995-96 Kullu
6. Gurdas Ram 6th 1995-96 Mandi
7. Balwant Singh 7th 1996-97 Kullu
8. Kashmir Singh 8th 1997-98 Mandi
9. Prashant Sharma 9th 1998-99 kullu
10. Ram Saran 10th 1999-2000 Mandi
11. Ishwar Chand 11th 1999-2000 Nahan
12. Jagroop Singh 12th 2003-04 Dharamshala
13. Bhajan Singh 13th 2004-05 Hamirpur
14. Rajender Pal 14th 2004-05 HFRI Shimla
15. Sneh Lata 15th 2005-06 GHNP Shamshi
16. Rawal Singh 16th 2005-06 Kullu
17. Dheeraj Kumar 17th 2006-07 Chamba
18. Tulsi Ram 18th 2007-08 W.L. Shimla
19. Nand Lal 19th 2008-09 Kullu
20. Kaushal Chand 20th 2009-10 Mandi
21. Sapna Devi 21st 2013-14 Mandi
22. Deepika Rana 22nd 2013-14 Mandi
23. Pankaj Rajta 23rd 2014-15 Shimla
24. Vinamrta Devi 24th 2015-16 Shimla
25. Sheetal Kumari 25th 2015-16 Hamipur
26. Prem Sagar 26th 2016-17 Mandi
27. Dhanwant 27th 2016-17 Kullu
28. Rohit Kumar Saini 28th 2017-18 Chandigarh
29. Shalini Negi 29th 2017-18 GHNP Shamshi
30. Renu Devi 30th 2018-19 Hamirpur
31. Surekha Sharma 31st 2018-19 Rampur
32. Ajay Thakur 32nd 2019-20 Kullu
33. Manjit Sharma 33rd 2021-22 Mandi
34. Rishab Raj Kapoor 1st 2021-22 HPSFDCL

3 Month/6 Week (P) Induction Training Course

Sr. No. Name (Mr./Ms.) Batch Year D.R./R.O. Circle/State
1. Tek Chand 2nd 2023-24 D.R. Chamba
2. Dr. Kuldeep Singh 1st 2022-23 D.R. Chamba